Personas y Cultura

El procès dels cinc passos de Dewey

John Dewey va proposar cinc passos molt útils per resoldre problemes dels equips de treball:

1. El líder hauria de definir el problema, del qual el grup haurà de determinar les causes potencials i prioritzar les més determinants

2. Establir unes condicions que hauran de complir les solucions pactades.

3. Elaborar un “Brain storming” amb la finalitat de recollir el major nombre possible de solucions, sense que s’hagin d’avaluar en la mateixa frase

4. El membres de l’equip avaluaran cadascuna de les solucions proposades i identificaran els punts forts i els febles que en podrien resultar al aplicar-les

5. S’hauran de realitzar avaluacions successives

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is multi language by p.osting.it's Babel