Italiano English 2008 abril » Irene Molins
28th abril 2008

El procès dels cinc passos de Dewey

John Dewey va proposar cinc passos molt útils per resoldre problemes dels equips de treball:

1. El líder hauria de definir el problema, del qual el grup haurà de determinar les causes potencials i prioritzar les més determinants

2. Establir unes condicions que hauran de complir les solucions pactades.

3. Elaborar un “Brain storming” amb la finalitat de recollir el major nombre possible de solucions, sense que s’hagin d’avaluar en la mateixa frase

4. El membres de l’equip avaluaran cadascuna de les solucions proposades i identificaran els punts forts i els febles que en podrien resultar al aplicar-les

5. S’hauran de realitzar avaluacions successives

posted in Recursos Humans | 0 Comments

22nd abril 2008

Els principis de Steve Smith sobre la conducció i direcció de reunions

[ca]* Començar puntualment la reunió

* Presentar els memebres de l’equip

* Exposar y verificar la comprensió del propòsit de la reunió

* Vetllar per la comprensió complerta dels temes tractats.

* Grabar les accions i els acords aconseguits

* Recollir les aportacions interessants que no consten a l’ordre del día, per tractar-les a les següents reunions

* Insistir en arribar a un acord sobre els punts previsto o bé, concretar bé el punt de desacord.

* Controlar el temps

* Concretar les accions que duran a terme els diferents assistents de la reunió

* Concretar la data, l’horari i el lloc de la següent reunió

* Evaluar la reunió i proposar àreas de millora per optimitzar les pròximes trobades. [/ca]

[es]* Empezar puntualmente el encuentro.

* Presentar a los miembros del grupo

* Exponer y verificar la comprensión del propósito de la reunión

* Velar por la comprensión completa de los temas tratados

* Grabar las acciones y los acuerdos logrados

* Recoger las aportaciones interesantes que no consten en el orden del día, para tratarlas en próximas reuniones.

* Insistir en llegar a un acuerdo sobre los puntos previstos o bien concretar bien el punto del desacuerdo.

 * Controlar el tiempo

* Concretar las acciones que se decida que deberán llevar a cabo los distintos asistentes a la reunión

* Concretar la fecha, la hora y el lugar de la próxima reunión

* Evaluar la reunión y proponer áreas de mejora para optimizar los próximos encuentros.[/es]

posted in Recursos Humans | 1 Comment

4th abril 2008

Planificació i preparació de reunions

[ca]- Planifiquem:

* Determinar els objectius que es pretenen aconseguir
* Realitzar una estimació de la rentabilitat de la reunió
* Elaborar una llista dels assistents idonis per a la comunicació grupal
* Preparar els documents i les dades que és necessari que siguin revisades abans de participar

Caldrà després que confeccionem l’ordre del dia que incorporarà els temes urgents, respectant una gradació de dificultat creixent i deixant per el final un tema que generi una percepció positiva.

- “Norma de l’ordre del dia en forma de campana” de John E. Tropman

 <a href=

- Contingut de les reunions:

* Objectius i recompenses
* Canvis organitzatius
* Regles i normes

Cal precisar el lloc, la data i l’hora (tant la d’inici com la de final) i procurar que la reunió no duri més de 90 minuts.

- Resgistre de la reunió segons Steve Smith:

Equip:____________________________                      Data:____________________________

Membres presents:_____________________________________________________________

Visitants:______________________________________________________________________

1. Tema/assumpte:_____________________________________________________________

Punts clau:____________________________________________________________________

Decisions

Responsables de les accions

Data límit

     
     

2. Tema/assumpte:_____________________________________________________________

Punts clau:____________________________________________________________________

Decisions

Responsables de les accions

Data límit

     
     

(Continua per a tots els temes)

Data reunió següent:                                                                                   Hora i lloc:

______________________________                              ______________________________________

RESUM: S’ha de determinar el tema a tractar, a qui s’ha de convocar i quins resultats n’esperem[/ca]

[es]Planifiquemos:

* Determinar los objetivos que se pretenden conseguir
* Realizar una estimación de la rentabilidad de la reunión
* Elaborar una lista de los asistentes idóneos para la comunicación grupal
* Preparar los documentos i los datos que será necesario que sea revisado antes de participar

Luego, hay que confeccionar el orden del día que incorporará los temas urgentes, respectando una graduación de dificultad creciente y dejando para el final un tema que genere una percepción positiva.

- “Norma del orden del día en forma de campana” de John E. Tropman:

 <a href= 

- Contenido de las reuniones:

* Objetivos y recompensas
* Cambios organizativos
* Reglas y normas

Hace falta precisar el lugar, la fecha y la hora (tanto de incio com de fin) y procurar que la reunión no exceda de los 90 minutos.

- Registro de una reunión según Steve Smith:

Equipo:____________________________                    Fecha:___________________________

Miembros presentes:____________________________________________________________

Visitantes:_____________________________________________________________________

1. Tema/asuntos:_______________________________________________________________

Puntos Clave:__________________________________________________________________

Decisiones

Responsables de las acciones

Fecha límite

     
     

2. Tema/asuntos:_______________________________________________________________

Puntos Clave:__________________________________________________________________

Decisiones

Responsables de las acciones

Fecha límite

     
     

(Continúa para todos los temas)

Fecha reunión siguiente:                                                                                           Hora y lugar:

______________________________                              ______________________________________

- RESUMEN: Se debe determinar el tema a tratar, a quién hay que convocar y que resultados esperamos. [/es]

posted in Recursos Humans | 0 Comments

1st abril 2008

Com afrontar un conflicte segons Steve Smith

[ca]1. Analitzar el motiu que ha generat  el conflicte i determinar si ha estat per causa del següent:

- Una inacceptació de l’objectiu grupal
- Una percepció condicionada per experiencies viscudes en el sí del grup
- Falta de control emocional
- Interpretacions subjectives

2. Exposar el problema en primera persona, sol·licitar ajuda de l’interlocutor, evitar perdre l’autocontrol, fent preguntes de la següent manera: “Necessitaria que m’ajudessis; no estic satisfet/a amb la manera en que han quedat les coses… Podríem posar-nos d’acord en aquest pun?”

3. Definir i acurtar el tema i exposar-lo amb claredat

4. Ser empàtic: posar-se en la pell de l’altre i entendre el seu punt de vista que, amb frequència, ens portarà a preguntar, demanar aclaracions, no emetre judicis precipitats…

54. Exposar el nostre punt de vista: serà precís parlar en primera persona i comprovar que s’ha entès el que havíem dit

6. Plantejar-se com a objectiu arribar a un consens en la solució de la proposta, buscar un acord satisfactori per totes les parts implicades

7. Fer un brainstorming per buscar l’alternativa vàlida

8. Seleccionar, en un procés consensuat, l’alternativa que s’ha d’aplicar

9. Establir mecanismes de control que permetin verificar la validesa de la solució que s’ha decidit adoptar per a resoldre el conflicte. [/ca]

[es]1. Analizar el motivo que ha orginado el conflicto y determinar su ha sido causado por lo siguiente:

- Una indefinición o inaceptación del objetivo grupal.
- Una percepción de la situación excesivamente condicionada por experiencias vividas con anterioridad en el seno del equipo.
- Una falta de control emocional de los miembros del equipo, que puede comportar una pasión excesiva o un distanciamiento insuficiente.
- Interpretaciones subjetivas de los flujos de comunicación establecidos.

2. Exponer el problema en primera persona, solicitar ayuda al interlocutor y evitar perder el autocontrol, haciendo preguntas del tipo: “Necesitaría que me ayudaras; no estoy satisfecho/a con el resultado… ¿Podríamos ponernos de acuerdo en este punto?”.

3. Definir y acotar ek tema y exponerlo con claridad

4. Ser empático: ponernos en la piel del otro y entender su punta de vista que, con frecuencia, nos llevará a preguntar, pedir aclaraciones, escuchar, no emitir juicios precipitados, etc.

5. Exponer nuestro punto de vista: será preciso hablar en primera persona y comprobar que se ha entendido lo que hemos dicho.

6. Plantearse como objetivo llegar al consenso en la solución propuesta, buscar un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas.

7. Hacer un brainstorming para buscar la alternativa válida

8. Seleccionar, en un proceso consensuado, la alternativa que debe aplicarse

9. Establecer conjuntamente los mecanismos de control que permitan verificar la validez de la solución que se ha decidido adoptar para resolver el conflicto[/es]

posted in Recursos Humans | 0 Comments


This blog is multi language by p.osting.it's Babel